Contact: 0359 439 101

Misiunea și viziunea colegiului

Şcoala noastră îşi propune să asigure un climat propice dezvoltării în fiecare elev a  atitudinilor responsabile faţă de valorile democratice europene, competenţe, atitudini şi   deprinderi  necesare integrării sale într-o  societate în  permanentă schimbare.

Viziunea școlii este de promovare a valorii în mod explicit şi eficient, prin obiective clare, programe şi activităţi, utilizând mijloacele adecvate şi armonizând toţi factorii implicaţi în educaţie pentru ca elevii să-şi atingă potenţialul maxim ca indivizi şi membrii ai societăţii. Pentru a pune în practică misiunea autoasumată, şcoala noastră doreşte să păstreze şi să continue tradiţiile şi cutumele Colegiului.

În vederea atingerii viziunii enunţate, şcoala este văzută ca centru de resurse şi servicii educaţionale pentru comunitate, misiunea şcolii implicând:

  •  Asigurarea de oportunităţi pentru acumularea de cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi care să permită elevilor adaptarea autonomă la o comunitate în continuă schimbare.
  •  Crearea cadrului în care elevii sunt încurajaţi să se responsabilizeze şi să-şi dezvolte competenţe de analiză, sinteză şi transfer a cunoştinţelor şi deprinderilor, în situaţii contextuale noi.
  •   Încurajarea elevilor în dezvoltarea valorilor morale și a spiritului de echipă care privesc o conduită personală, responsabilă, tolerantă, grijă şi atenţie faţă de ceilalţi, faţă de familie şi comunitate.
  •   Găsirea celor mai adecvate forme, metode și procedee pentru valorificarea potenţialului tehnico-aplicativ, în vederea educării elevilor în spiritul recunoaşterii şi preţuirii propriilor realizări pe plan şcolar şi exterior.
  •   Formarea, diversificarea şi adâncirea pregătirii tehnice în general, cea de specialitate în special, pentru atingerea performanţei şi excelenţei specifice dimensiunii europene.